Úvod / Informácie / Obchodné podmienky
Tlačiť

Obchodné podmienky

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.topwine.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť Valsesia, s.r.o., Stromová 463/10, 962 33 Budča (Zvolen), Slovenská republika, IČO: 36 626 031, DIČ: 2021822990, IČ DPH: SK2021822990 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 9202/S (ďalej len „Predávajúci").

Zákazníkom (ďalej len „Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar:

a) na stránkach www.topwine.sk

b) telefonicky na tel. čísle 0911 331 555

c) mailom na adrese: objednavky@topwine.sk, prípadne info@topwine.sk

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa tieto nedohodnú inak.

II. Predmet objednávky

Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na www.topwine.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, následne kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku" umiestnené v časti "Nákupný košík", podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia, ak nie je zhodná s fakturačnou adresou, spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky je Kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.

Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné Kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a prevzatia zásielky s objednaným tovarom. U právnických osôb sú povinné údaje meno a priezvisko kontaktnej osoby, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), adresa sídla a adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou sídla spoločnosti), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kontaktnú osobu kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a prevzatia zásielky s objednaným tovarom.

III. Minimálne množstvo

Minimálne množstvo pre platnú objednávku nie je stanovené, t.j. platná objednávka je už od 1 fľaše. Pri objednávke nad aktuálny stav zásob Predávajúceho má tento právo primerane predĺžiť dodaciu lehotu, prípadne ju zrušiť bez náhrady a iných nárokov zo strany Kupujúceho. O predĺžení dodacej lehoty je Kupujúci informovaný mailom, alebo telefonicky.

IV. Storno objednávky

Objednávku je možné bezplatne stornovať do 1 hodiny od objednania tovaru, prostredníctvom elektronickej pošty objednavky@topwine.sk, alebo na telefónnom čísle 0911 331 555. Pri zrušení objednávky je potrebné zaslať mailom aj kópiu objednávky, ktorú ste obdržali, resp. nahlásiť základné informácie o nej (napr. číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko Kupujúceho a pod.) V prípade, že Kupujúci medzitým na účet Predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet Kupujúceho.

V prípade stornovania objednávky po uvedenom termíne si Predávajúci nárokuje na storno poplatok vo výške 20,- EURk a úhradu dopravných nákladov spojených s realizáciou príslušnej objednávky.

V prípade, že Kupujúci zrealizuje objednávku a ako spôsob platby zadá "prevod na účet" a táto platba nebude pripísaná na bežný účet Predávajúceho (uvedený na objednávke, ktorú Kupujúci obdrží ako prílohu mailu o potvrdení prijatia objednávky) do 5 pracovných dní od zrealizovania príslušnej objednávky, Predávajúci je oprávnený stornovať celú objednávku bez náhrady a iných nárokov zo strany Kupujúceho.

V. Povinnosti Predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky Kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok

- objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať v lehote stanovenej u príslušného tovaru Kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia,

- zabezpečiť kompletnú realizáciu objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,

- zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,

- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Kupujúceho,

- neposkytovať osobné údaje Kupujúceho tretím osobám s výnimkou poskytnutia údajov kuriérskej spoločnosti nevyhnutných pre správne a včasné doručenie tovaru.

- dodať tovar s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

- za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou

- za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou

Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade súbežného objednania väčšieho množstva tovaru viacerými kupujúcimi, príp. prechodného, resp. úplneho vypredania skladových zásob kontaktovať Kupujúceho a dohodnúť s ním náhradný termín dodania tovaru, resp. zmenu objednávky, resp. tovar nedodať vôbec. To všetko bez nároku Kupujúceho na náhradu a iných nárokov zo strany Kupujúceho.

 

VI. Povinnosti Kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

- v objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar

- zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany Predávajúceho

- súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej zásielky (ak Kupujúci odmietne objednaný tovar prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Kupujúceho, resp. inej poverenej osoby, ktorá by zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Kupujúcim uvedené, aby bola zásielka doručená výlučne do rúk Kupujúceho) ako vybavenej.

- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade závad bezodkladne spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohto zápisu je možné uplatniť reklamáciu.

- Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry.

V prípade neprevzatia objednaného tovaru si Predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

 

VII. Dodacia lehota

Dodacia lehota (štandardná dodacia lehota je 24 hodín) na celom území SR je uvedená u každého tovaru a začína plynúť pripísaním celej kúpnej sumy na bežný účet Predávajúceho. V prípade spôsobu platby dobierkou plynie dodacia lehota dňom prijatia objednávky.

Dodacou lehotou 24 hodín sa rozumie jeden pracovný deň. Tovar objednaný v deň pracovného voľna či pracovného pokoja bude expedovaný v prvý pracovný deň po príslušnom dni pracovného voľna, alebo pracovného pokoja.

V prípade objednania tovaru s rôznymi dodacími lehotami určuje Kupujúci spôsob dodania t.j. naraz v lehote podľa tovaru s najdlhšou lehotou expedície, alebo po častiach, tak ako plynú jednotlivé lehoty dodania. Za týmto účelom bude Predávajúci kontaktovať Kupujúceho, alebo Kupujúci uvedené stanoví v poznámke objednávky. Kupujúci môže individuálne stanoviť dátum dodania tovaru. Tento uvedie v poznámke objednávky. (Napr. doručenie vína ako daru v stanovený deň na stanovenú adresu)

 

VIII. Preprava tovaru

Preprava objednaného tovaru sa realizuje v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Váš tovar je počas prepravy chránený proti nárazom a poškodeniu špeciálnym obalom. V cene dopravy je zahrnutý prepravný obal, poistenie Vášho tovaru, dva pokusy o doručenie tovaru a online informácia o stave doručovania (track&trace) prostredníctvom web stránky prepravcu. Poplatky za doručenie sú zahrnuté do konečnej ceny objednávky. Cena vygenerovaná portálom www.topwine.skje konečná, vrátane prepravných nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Predávajúci zabezpečuje dodanie objednaného tovaru v pracovných dňoch, čo možno najpresnejšie v termíne podľa želania Kupujúceho.

Doručenie zásielky s objednaným tovarom je potvrdené podpisom Kupujúceho na súpiske rozvozu zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Ak nie je možné zásielku pri prvom pokuse o doručenie dodať, Zasielateľ sa potom pokúsi o opätovné doručenie zásielky spravidla v nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má Kupujúci možnosť sa telefonicky dohodnúť so zasielateľom o konečnom odovzdaní zásielky. Potom bude zásielka vrátená späť predávajúcemu.

Zmluvnými prepravcami Predávajúceho sú renomované kuriérske spoločnosti GLS, TEN Expre,UPS a DPD, takže štandardná doba dodania tovaru je 24 hodín od potvrdenia objednávky v prípade dodávky tovaru na dobierku, resp. od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho pri ostatných formách platenia. Výnimkou je osobné prevzatie tovaru v sídle spoločnosti a platba v hotovosti, keď je možné po telefonickom nahlásení odobrať tovar do cca 1 hodiny od zrealizovania objednávky.

 

IX. Spôsob platby

Za tovar zakúpený na www.topwine.skmôžete platiť spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje:

- Prevodný príkaz

- Hotovosť (pri osobnom odbere)

- Dobierka

- Platobné karty prostredníctvom platobného portál ČSOB - GP webpay - E-Comm  (Platba kreditnými a debetnými kartami ZBK, VISA, VISA Electron*, EuroCard, MasterCard a Maestro.)

 

X. Odstúpenie o zmluvy - vrátenie tovaru

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z.z.) ak je Kupujúcim fyzická osoba a kupovaný tovar neslúži na výkon povolania, alebo podnikania, máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:

- Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady a nebezpečie Kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte aj číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí.

- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho teda v zákonnej lehote späť na adresu Valsesia, s.r.o., Stromová 463/10, 962 33 Budča.

Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

- tovar nesmie byť použitý,

- tovar musí byť nepoškodený,

- tovar musí byť kompletný

- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.

- Doporučujeme Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.

- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdržaní tovaru.

 

XI. Záručná doba

Na všetok predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota s výnimkou  tzv.  korkovosti,  korkovej príchute vína - senzorickej chyby vína, ktorá je  o.i. spôsobená kontamináciou korku vláknitou hubou penicillium sp.

 

XII. Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných a dodacích podmienok spoločnosti Valsesia, s.r.o..

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s objednaným tovarom túto prezrieť a pri zrejmých a na povrchu zásielky znateľných poškodení, prípadne zjavného úbytku či čiastočnej straty zásielky tieto poškodenia a straty reklamovať ihneď u doručujúceho kuriéra. O rozsahu poškodenia, či čiastočnej straty obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol. Kuriér zasielateľskej spoločnosti je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zástupcu kuriérskej spoločnosti.

Ak nie je Kupujúcim poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky zrejmá a zjavná pri jej prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom čo ju zistil, najneskôr do 2 dní od doručenia zásielky s objednaným tovarom.

V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Doporučujeme preto tovar zasielať doporučene a poistený. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

a) označenie a popis vady zásielky

b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku

c) kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s doručujúcim kuriérom pri prevzatí zásielky)

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Predávajúci nedodá vyššie uvedené podklady.

Pre rýchlejšie a operatívnejšie riešenie Vašich reklamačných nárokov Vám doporučujeme kontaktovať nás aj telefonicky 0911 331 555, resp. mailom info@topwine.sk

 

Reklamácie sú vybavované:

- telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00 na čísle 0911 331 555,

- e-mailom na info@topwine.sk

- poštou na adrese Valsesia, s.r.o., Stromová 463/10, 962 33 Budča

V prípade, že je Predávajúci za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak Kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že Zásielka bola doručená riadne a včas.

Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu i za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom a objednávkom formulári.

 

XIII. Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia a predovšetkým ochrana osobných údajov ako integrálna súčasť ochrany ľudských práv je na stránkach www.topwine.sk  garantovaná Predávajúcim. Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných, ako aj firemných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.topwine.skt.j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod.

Databázu údajov Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. (Napr. kuriérska spoločnosť - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho.

Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:

- všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.

- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho

- neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám ani ich komerčné využitie.

 

XIV. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. 1. 2007

 

 

Alternatívne riešenie sporov

1.Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@vino-obchod.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

3.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

4.Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

 

V Budči 1.2.2016

Prílohy

K článku neboli pridané žiadne prílohy.

Galéria k článku

K článku neboli pridané žiadne iné obrázky.

677250ca9c07422d409c609eaa74875a

Vyhľadávanie

4f8be3cf6557c245976a7fcb5ef49f1c
 

Chcete vedieť o novinkách a akciách v našom eShope?

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a 1x mesačne vás budeme informovať o novinkách, akciách a ďalších zajímavostiach z nášho eShopu. Vašu e-mailovú adresu nikdy nezneuzijeme a neposkytneme tretej strane.